ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5121
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเศรษกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเศรษกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี)

โทร. 02 265 8050 ต่อ 5121
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน